De 5-sterrencamping Tropicana in Saint-Jean-de-Monts (Vendée / 85)
camping-vendee-saint-jean-de-monts-le-tropicana

De algemene gebruiksvoorwaarden

de website van uw camping Le Tropicana in Saint-Jean-de-Monts

ARTIKEL 1. LEGALE INFORMATIE

Krachtens artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, wordt in dit artikel de identiteit van de verschillende belanghebbenden gespecificeerd in het kader van de uitvoering en monitoring ervan. .

 

De site https://www.le-tropicana.com/ wordt uitgegeven door:

 

SAS LE TROPICANA, met hoofdkantoor op het volgende adres: Chemin des Bosses – 85160 St-Jean-de-Monts, en ingeschreven in het volgende register: RCS LA ROCHE SUR YON 399351311 00010.

 

Telefoon: 02 51 58 62 98 / E-mailadres: contact@le-tropicana.com.

 

De publicatiedirecteur van de site is: Madame Arlette LE BERRE.

 

De site https://www.le-tropicana.com/ wordt gehost door:

 

1 & 1 IONOS SARL, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd op het onderstaande adres:

 

 • 7, place de la gare, 57200 SARREGUEMINES

 

Telefoonnummer: 0970808911

ARTIKEL 2. PRESENTATIE VAN DE SITE

Het doel van de site https://www.le-tropicana.com/ is:

 

 • Presentatie van campingdiensten

ARTIKEL 3. CONTACT

Voor elke vraag of verzoek om informatie over de site, of elk rapport van illegale inhoud of activiteiten, kan de gebruiker contact opnemen met de uitgever op het volgende e-mailadres: contact@le-tropicana.com of een aangetekende brief met ontvangstbevestiging naar: SAS LE TROPICANA – Chemin des Bosses – 85160 St-Jean-de-Monts

ARTIKEL 4. AANVAARDING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Toegang tot en gebruik van de site zijn onderhevig aan acceptatie en naleving van deze algemene gebruiksvoorwaarden.

 

De uitgever behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de site en de diensten te wijzigen, evenals deze AV, in het bijzonder om zich aan te passen aan de evoluties van de site door het verstrekken van nieuwe functionaliteiten of door het verwijderen of aanpassing van bestaande functionaliteiten.

 

Het wordt daarom aanbevolen dat de gebruiker vóór elke navigatie verwijst naar de nieuwste versie van de AV, die op elk moment toegankelijk is op de site. In geval van onenigheid met de algemene voorwaarden, kan de gebruiker geen gebruik maken van de site.

ARTIKEL 5. TOEGANG EN NAVIGATIE

De uitgever implementeert de technische oplossingen die hem ter beschikking staan om 24 uur per dag, 7 dagen per week toegang te krijgen tot de site. Hij kan echter te allen tijde de toegang tot de site of tot bepaalde pagina’s ervan opschorten, beperken of onderbreken om updates, wijzigingen aan de inhoud ervan of elke andere actie die nodig wordt geacht voor de goede werking van de site uit te voeren.

 

Verbinding en navigatie op de site https://www.le-tropicana.com/ vormen een onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene gebruiksvoorwaarden, ongeacht de technische toegangsmiddelen en de gebruikte terminals.

 

Deze AV zijn, indien nodig, van toepassing op elke variatie of uitbreiding van de site op bestaande of toekomstige sociale en / of gemeenschapsnetwerken.

ARTIKEL 6. SITE BEHEER

Voor een goed beheer van de site kan de uitgever te allen tijde:

 • De toegang tot de gehele of een deel van de site opschorten, onderbreken of beperken, de toegang tot de site of tot bepaalde delen van de site voorbehouden aan een specifieke categorie internetgebruikers;
 • Alle informatie verwijderen die de werking ervan zou kunnen verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetten of de regels van Netiquette;
 • Onderbreek de site om updates uit te voeren.

ARTIKEL 7. VERANTWOORDELIJKHEDEN

De uitgever is alleen verantwoordelijk voor de inhoud die hij zelf heeft bewerkt.

 

De uitgever is niet verantwoordelijk:

 • In het geval van technische, IT- of site-compatibiliteitsproblemen of storingen met hardware of software;
 • Directe of indirecte, materiële of immateriële, voorzienbare of onvoorzienbare schade als gevolg van het gebruik of de moeilijkheden bij het gebruik van de site of zijn diensten;
 • De intrinsieke kenmerken van internet, met name die welke verband houden met de onbetrouwbaarheid en onveiligheid van de informatie die erop circuleert;
 • Illegale inhoud of activiteiten die gebruik maken van haar site zonder dat deze er naar behoren kennis van heeft genomen in de zin van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor vertrouwen in de digitale economie en wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

Bovendien kan de site de juistheid, volledigheid of actualiteit van de daar gepubliceerde informatie niet garanderen.

 

De gebruiker is verantwoordelijk:

 • De bescherming van zijn apparatuur en gegevens;
 • Het gebruik dat hij maakt van de site of zijn diensten;
 • Als het de letter of de geest van deze AV niet respecteert.

ARTIKEL 8. HYPERTEXT-LINKS

De site kan hyperlinks bevatten die verwijzen naar andere websites waarover https://www.le-tropicana.com/ geen controle heeft. Ondanks de voorafgaande en regelmatige controles door de uitgever, wijst deze elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud die op deze sites kan worden aangetroffen.

 

De uitgever geeft toestemming voor het plaatsen van hyperlinks naar elke pagina of document op zijn site, op voorwaarde dat het plaatsen van deze links niet wordt uitgevoerd voor commerciële of reclamedoeleinden.

 

Bovendien is de voorafgaande informatie van de site-editor nodig voordat een hyperlink wordt gemaakt.

 

Uitgesloten van deze toestemming zijn sites die informatie verspreiden van onwettige, gewelddadige, controversiële, pornografische of xenofobe aard of die de gevoeligheid van het grootste aantal kunnen aantasten.

 

Ten slotte behoudt https://www.le-tropicana.com/ zich het recht voor om op elk moment een hypertekstlink te verwijderen die naar zijn site verwijst, als de site van mening is dat deze niet in overeenstemming is met zijn redactionele beleid.

ARTIKEL 9. VERTROUWELIJKHEID

1. GEGEVENS VERZAMELD EN VERWERKT, EN WIJZE VAN GEGEVENSVERZAMELING

 

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 5 van de Europese verordening 2016/679, worden bij het verzamelen en verwerken van gegevens van sitegebruikers de volgende principes gerespecteerd:

 • Rechtmatigheid, loyaliteit en transparantie: gegevens kunnen alleen worden verzameld en verwerkt met toestemming van de gebruiker die de gegevens bezit. Telkens wanneer persoonlijke gegevens worden verzameld, wordt de gebruiker geïnformeerd dat zijn gegevens worden verzameld en om welke redenen zijn gegevens worden verzameld;
 • Beperkte doeleinden: het verzamelen en verwerken van gegevens wordt uitgevoerd om te voldoen aan een of meer doelstellingen bepaald in deze algemene gebruiksvoorwaarden;
 • Minimalisatie van gegevensverzameling en -verwerking: alleen de gegevens die nodig zijn voor de goede uitvoering van de doelstellingen van de site worden verzameld;
 • Tijdsbesparing van gegevens: gegevens worden voor een beperkte tijd bewaard, waarvan de gebruiker op de hoogte wordt gesteld. Als de bewaartermijn niet aan de gebruiker kan worden gecommuniceerd;
 • Integriteit en vertrouwelijkheid van de verzamelde en verwerkte gegevens: de gegevensbeheerder verbindt zich ertoe de integriteit en vertrouwelijkheid van de verzamelde gegevens te garanderen.

Om rechtmatig te zijn, en in overeenstemming met de vereisten van artikel 6 van de Europese Verordening 2016/679, mag de verzameling en verwerking van persoonsgegevens alleen plaatsvinden als ze voldoen aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden. na vermeld:

 • De gebruiker heeft uitdrukkelijk ingestemd met de verwerking;
 • Verwerking is noodzakelijk voor de goede uitvoering van een contract;
 • De verwerking voldoet aan een wettelijke verplichting;
 • De verwerking wordt verklaard door een behoefte in verband met de bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon;
 • De verwerking kan worden verklaard door een behoefte die verband houdt met de vervulling van een taak van algemeen belang of die valt onder de uitoefening van openbaar gezag;
 • De verwerking en verzameling van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de doeleinden van de gerechtvaardigde en privébelangen die worden nagestreefd door de verantwoordelijke of door een derde partij.

De persoonlijke gegevens die op de site https://www.le-tropicana.com/ worden verzameld, zijn als volgt:

 • Naam
 • Voornaam
 • Telefoon
 • E-mail adres

Deze gegevens worden verzameld wanneer de gebruiker een van de volgende bewerkingen op de site uitvoert:

 • Wanneer de gebruiker het contactformulier invult

De gegevensbeheerder bewaart alle gegevens die zijn verzameld in de computersystemen van zijn site en onder redelijke beveiligingsvoorwaarden voor een periode van: 3 JAAR, tenzij de gebruiker verzoekt om verwijdering voordat deze is verstreken looptijd.

 

Wanneer persoonlijke gegevens worden geregistreerd, wordt de gebruiker geïnformeerd over de duur waarvoor zijn gegevens zullen worden bewaard, en wanneer deze duur niet kan worden gespecificeerd, informeert de site-editor hem over de criteria die zijn gebruikt om deze te bepalen.

 

Het verzamelen en verwerken van gegevens dient de volgende doelen:

 • Neem contact op met de gebruiker
 • Boeking
 • Verstuur mailing
 • Meldingsdienst van derden.

De gegevens kunnen worden verzonden naar de onderstaande derde partij (en):

 • Aan de GUEST SUITS-service om klantrecensies te verzamelen
 • Aan de SECURE HOLIDAYS-service om de reservering en de online monitoring ervan en de mailing en overdracht naar GUEST SUITS mogelijk te maken

2. DATA HOSTING

 

Zoals hierboven vermeld, wordt de site https://www.le-tropicana.com/ gehost door: 1 & 1 IONOS SARL, waarvan het hoofdkantoor zich op het onderstaande adres bevindt:

 • 7, place de la gare, 57200 SARREGUEMINES

De gastheer is bereikbaar op het volgende telefoonnummer: 0970808911

 

De gegevens die door de site worden verzameld en verwerkt, worden uitsluitend in Frankrijk gehost en verwerkt.

 

3. LE RESPONSABLE DU TRAITEMENT DES DONNÉES

 

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is: Madame Arlette LE BERRE. Hij is als volgt te bereiken:

 • De gegevensbeheerder kan per e-mail worden gecontacteerd op contact@le-tropicana.com

4. PERSOONSGEGEVENS VAN MINDERJARIGEN

 

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 8 van de Europese verordening 2016/679 en de wet op de gegevensbescherming, kunnen alleen minderjarigen van 15 jaar of ouder toestemming geven voor de verwerking van hun persoonsgegevens.

 

Als de gebruiker een minderjarige is onder de 15 jaar, is de toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger vereist zodat persoonlijke gegevens kunnen worden verzameld en verwerkt.

 

5. GEBRUIKERSRECHTEN EN PROCEDURES VOOR DE UITVOERING VAN GEBRUIKERSRECHTEN

 

Conform de regelgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens heeft de gebruiker de onderstaande rechten.

 

Om ervoor te zorgen dat de gegevensbeheerder aan zijn verzoek kan voldoen, moet de gebruiker hem het volgende verstrekken: zijn voor- en achternaam en zijn e-mailadres.

 

De gegevensbeheerder is verplicht om binnen maximaal 30 (dertig) dagen op de gebruiker te reageren.

 

a. Recht op inzage, rectificatie en recht om te worden vergeten

 

De gebruiker kan de gegevens die op hem betrekking hebben, lezen, bijwerken, wijzigen of verzoeken om verwijdering van de gegevens door de onderstaande procedure te respecteren:

 • De gebruiker moet per e-mail contact opnemen met de gegevensbeheerder op contact@le-tropicana.com

b. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

 

De gebruiker heeft het recht om de overdraagbaarheid van zijn persoonlijke gegevens die door de site worden bewaard naar een andere site te vragen door de volgende procedure te volgen:

 • De gebruiker moet per e-mail contact opnemen met de gegevensbeheerder op contact@le-tropicana.com of het onderstaande formulier gebruiken:

Selecteer je aanvraag:


 

c. Recht op beperking van en bezwaar tegen gegevensverwerking

 

Ten slotte heeft de gebruiker het recht om de beperking te vragen of zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens door de site, zonder dat de site dit kan weigeren, behalve om het bestaan van legitieme en dwingende redenen aan te tonen, die kunnen prevaleren boven de belangen en rechten en vrijheden van de gebruiker.

 

d. Recht om het lot van gegevens na overlijden te bepalen

 

De gebruiker wordt eraan herinnerd dat hij kan regelen wat de toekomst zou moeten zijn van zijn verzamelde en verwerkte gegevens als hij overlijdt, in overeenstemming met wet nr. 2016-1321 van 7 oktober 2016.

 

e. Recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

 

In het geval dat de gegevensbeheerder besluit niet te reageren op het verzoek van de gebruiker en de gebruiker deze beslissing wil aanvechten, heeft hij of zij het recht om een aanvraag in te dienen bij de CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, https://www.cnil.fr) of een bevoegde rechter.

 

6. VERPLICHTINGEN VAN DE GEGEVENSBEHEERDER

 

De verantwoordelijke voor de verwerking verbindt zich ertoe de verzamelde persoonsgegevens te beschermen, ze niet aan derden over te dragen zonder dat de gebruiker hiervan op de hoogte is gebracht en de doeleinden waarvoor deze gegevens werden verzameld te respecteren.

 

De site heeft een SSL-certificaat om te garanderen dat de informatie en de overdracht van gegevens die door de site gaan, veilig zijn.

 

Bovendien verbindt de verantwoordelijke zich ertoe de gebruiker op de hoogte te brengen in geval van rectificatie of verwijdering van de gegevens, tenzij dit voor hem onevenredige formaliteiten, kosten en procedures met zich meebrengt.

 

In het geval dat de integriteit, vertrouwelijkheid of veiligheid van de persoonlijke gegevens van de gebruiker in gevaar wordt gebracht, verbindt de gegevensbeheerder zich ertoe de gebruiker op alle mogelijke manieren te informeren.

ARTIKEL 10. COOKIES

1. TOESTEMMING VAN DE GEBRUIKER VOOR HET GEBRUIK VAN “COOKIES” -BESTANDEN DOOR DE SITE

 

De site kan gebruik maken van “cookie” -technieken die het mogelijk maken om statistieken en informatie over het verkeer te verwerken, de navigatie te vergemakkelijken en de service te verbeteren voor het gemak van de gebruiker. Voor het gebruik van “cookie” -bestanden voor het opslaan en analyseren van persoonlijke gegevens, is de toestemming van de gebruiker noodzakelijkerwijs vereist.

 

De toestemming van deze gebruiker wordt als geldig beschouwd voor een periode van maximaal 13 (dertien) maanden. Aan het einde van deze periode zal de site de gebruiker opnieuw toestemming vragen om “cookie” -bestanden op hun harde schijf op te slaan.

 

2. TEGENSTAND VAN DE GEBRUIKER TEGEN HET GEBRUIK VAN “COOKIES” -BESTANDEN DOOR DE SITE

 

De gebruiker wordt erop gewezen dat hij zich kan verzetten tegen de registratie van deze “cookies” door zijn browsersoftware te configureren.

 

In het geval dat de gebruiker besluit om de “cookies” -bestanden te deactiveren, kan hij verder browsen op de site. Elke storing van de site die door deze manipulatie wordt veroorzaakt, kan echter niet worden beschouwd als te wijten aan de redacteur van de site.

 

3. BESCHRIJVING VAN “COOKIES” -BESTANDEN DIE DOOR DE SITE WORDEN GEBRUIKT

 

De site-editor vestigt de aandacht van de gebruiker op het feit dat de volgende cookies worden gebruikt tijdens het browsen:

 • Cookie Analytics gebruikt om de site aan te passen aan de verzoeken van zijn bezoekers, we meten het aantal bezoeken, het aantal bekeken pagina’s en de activiteit van bezoekers van de site en hun frequentie van terugkeer. We bewaren deze gegevens 13 maanden.

Door op de site te bladeren, wordt de gebruiker erop gewezen dat er “cookie” -bestanden van derden kunnen worden opgeslagen.

Dit zijn meer in het bijzonder de volgende derde partijen:

 • Google Analytics-cookie

Bovendien integreert de site sociale netwerkknoppen, waardoor de gebruiker zijn activiteit op de site kan delen. “Cookie” -bestanden van deze sociale netwerken worden daarom waarschijnlijk opgeslagen op de computer van de gebruiker wanneer deze functies worden gebruikt.

De aandacht van de gebruiker wordt gevestigd op het feit dat deze sites hun eigen privacybeleid en algemene gebruiksvoorwaarden hebben die kunnen verschillen van de hier gepresenteerde. De site-editor nodigt gebruikers uit om het privacybeleid van deze sites te raadplegen.

ARTIKEL 11. INTELLECTUEEL EIGENDOM

De structuur van de site, maar ook de teksten, grafieken, afbeeldingen, foto’s, geluiden, video’s en computerapplicaties waaruit de site is samengesteld, zijn eigendom van de uitgever en worden als zodanig beschermd door de wetten die van kracht zijn onder intellectuele eigendom.

 

Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of totale exploitatie van de inhoud, handelsmerken en diensten die door de site worden aangeboden, op welke manier dan ook, zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de uitgever, is strikt verboden en kan ertoe leiden dat een inbreuk vormen in de zin van de artikelen L. 335-2 en volgende van de Code van de intellectuele eigendom. En dit, met uitzondering van elementen die uitdrukkelijk als rechtenvrij op de site zijn aangemerkt.

 

Toegang tot de site houdt geen erkenning van een recht in en verleent in het algemeen geen enkel intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot een onderdeel van de site, dat het exclusieve eigendom blijft van de uitgever.

 

Het is de gebruiker verboden om gegevens op de site in te voeren die de inhoud of het uiterlijk zouden wijzigen of waarschijnlijk zouden veranderen.

ARTIKEL 12. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE JURISDICTIE

Deze algemene gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Franse recht. In geval van een geschil en bij gebreke van een minnelijke schikking, zal het geschil voor de Franse rechtbanken worden gebracht in overeenstemming met de geldende bevoegdheidsregels.

 

OPMERKINGEN & ADVIES

Beter uzelf informeren. Beter te boeken. Beter reizen


 

OPENINGSTIJD

Voor elk verzoek kunt u contact opnemen met de receptie, die u op de volgende tijden graag informatie zal verstrekken:

 

9u-12u / 14u-18u in het laagseizoen

(van 13 april tot 3 juli 2020 en van 30 augustus tot 20 september 2020)

 

9u-13u / 14u-19u in het hoogseizoen

(4 juli tot 29 augustus 2020)

CONTACTGEGEVENS & INFO
Scroll Up
error: Content is protected !!