De 5-sterrencamping Tropicana in Saint-Jean-de-Monts (Vendée / 85)
camping-vendee-saint-jean-de-monts-Le-Tropicana

De algemene gebruiksvoorwaarden

de website van uw camping Le Tropicana in Saint-Jean-de-Monts

ARTIKEL 1. LEGALE INFORMATIE

Krachtens artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, wordt in dit artikel de identiteit van de verschillende belanghebbenden gespecificeerd in het kader van de uitvoering en monitoring ervan. .

 

De site https://www.le-tropicana.com wordt uitgegeven door:

 

SAS LE TROPICANA, dont le siège siège social est situé à l’adresse suivante : Chemin des Bosses – 85160 St-Jean-de-Monts, et immatriculée au registre suivant : RCS LA ROCHE SUR YON 399351311 00010.

 

Telefoon: 02 51 58 62 98 / E-mailadres: contact@le-tropicana.com.

 

De publicatiedirecteur van de site is: Madame Arlette LE BERRE.

 

De site https://www.le-tropicana.com wordt gehost door:

 

1&1 IONOS SARL, dont le siège est situé à l’adresse ci-après :

 

 • 7, place de la gare, 57200 SARREGUEMINES

 

Telefoonnummer: 0970808911

ARTIKEL 2. PRESENTATIE VAN DE SITE

Le site https://www.le-tropicana.com a pour objet :

 

 • Presentatie van campingdiensten

ARTIKEL 3. CONTACT

Voor elke vraag of verzoek om informatie over de site, of elke melding van illegale inhoud of activiteiten, kan de gebruiker contact opnemen met de uitgever op het volgende e-mailadres: contact@le-tropicana.com of een aangetekende brief met ontvangstbevestiging sturen naar: SAS LE TROPICANA – Chemin des Bosses – 85160 St-Jean-de-Monts

ARTIKEL 4. ACCEPTATIE VAN GEBRUIKSVOORWAARDEN

Toegang tot en gebruik van de site zijn onderworpen aan aanvaarding en naleving van deze algemene gebruiksvoorwaarden.

 

De uitgever behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de site en de diensten evenals deze algemene voorwaarden te wijzigen, in het bijzonder om zich aan te passen aan de evoluties van de site door het aanbieden van nieuwe functionaliteiten of het verwijderen of wijzigen van bestaande functionaliteiten.

 

Het wordt daarom aanbevolen dat de gebruiker vóór elke navigatie naar de nieuwste versie van de T & C’s verwijst, die op elk moment op de site toegankelijk is. Bij onenigheid met de T&C’s kan de gebruiker geen gebruik maken van de site.

ARTIKEL 5. TOEGANG EN NAVIGATIE

De uitgever implementeert de technische oplossingen die hem ter beschikking staan om 24 uur per dag, 7 dagen per week toegang te krijgen tot de site. Hij kan niettemin op elk moment de toegang tot de site of tot bepaalde pagina’s ervan opschorten, beperken of onderbreken om de inhoud ervan bij te werken, te wijzigen of elke andere actie die nodig wordt geacht voor de goede werking van de site.

 

Verbinding en navigatie op de site https://www.le-tropicana.com vormen een onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene gebruiksvoorwaarden, ongeacht de technische toegangsmiddelen en de gebruikte terminals.

 

Deze AV zijn, indien nodig, van toepassing op elke variatie of uitbreiding van de site op bestaande of toekomstige sociale en / of gemeenschapsnetwerken.

ARTIKEL 6. SITE BEHEER

Voor een goed beheer van de site kan de uitgever te allen tijde:

 • De toegang tot de gehele of een deel van de site opschorten, onderbreken of beperken, de toegang tot de site of tot bepaalde delen van de site voorbehouden aan een specifieke categorie internetgebruikers;
 • Alle informatie verwijderen die de werking ervan zou kunnen verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetten of netiquette-regels;
 • De site opschorten om updates uit te voeren.

ARTIKEL 7. VERANTWOORDELIJKHEDEN

De uitgever is alleen verantwoordelijk voor de inhoud die hij zelf heeft bewerkt.

 

De uitgever is niet verantwoordelijk:

 • In het geval van technische, IT- of sitecompatibiliteitsproblemen of storingen met hardware of software;
 • Directe of indirecte, materiële of immateriële, voorzienbare of onvoorzienbare schade als gevolg van het gebruik of de moeilijkheden bij het gebruik van de site of zijn diensten;
 • De intrinsieke kenmerken van internet, met name die welke verband houden met de onbetrouwbaarheid en onveiligheid van de informatie die erop circuleert;
 • Illegale inhoud of activiteiten die gebruik maken van haar site zonder dat deze er naar behoren kennis van heeft genomen in de zin van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor vertrouwen in de digitale economie en wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

Bovendien kan de site de juistheid, volledigheid of actualiteit van de daar gepubliceerde informatie niet garanderen.

 

De gebruiker is verantwoordelijk:

 • De bescherming van zijn apparatuur en gegevens;
 • Het gebruik dat hij maakt van de site of zijn diensten;
 • Als het de letter of de geest van deze AV niet respecteert.

ARTIKEL 8. HYPERTEXT-LINKS

De site kan hyperlinks bevatten die verwijzen naar andere websites waarover https://www.le-tropicana.com geen controle heeft. Ondanks de voorafgaande en regelmatige controles door de uitgever, wijst deze elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud die op deze sites kan worden aangetroffen.

 

De uitgever geeft toestemming voor het plaatsen van hyperlinks naar elke pagina of document op zijn site, op voorwaarde dat het plaatsen van deze links niet wordt uitgevoerd voor commerciële of reclamedoeleinden.

 

Bovendien is de voorafgaande informatie van de site-editor nodig voordat een hyperlink wordt gemaakt.

 

Uitgesloten van deze toestemming zijn sites die informatie verspreiden van onwettige, gewelddadige, controversiële, pornografische of xenofobe aard of die de gevoeligheid van het grootste aantal kunnen aantasten.

 

Ten slotte behoudt https://www.le-tropicana.com zich het recht voor om op elk moment een hypertekstlink te verwijderen die naar zijn site verwijst, als de site van mening is dat deze niet in overeenstemming is met zijn redactionele beleid.

ARTIKEL 9. VERTROUWELIJKHEID

1. GEGEVENS VERZAMELD EN VERWERKT, EN WIJZE VAN GEGEVENSVERZAMELING

 

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 5 van de Europese verordening 2016/679, worden bij het verzamelen en verwerken van gegevens van sitegebruikers de volgende principes gerespecteerd:

 • Rechtmatigheid, loyaliteit en transparantie: gegevens kunnen alleen worden verzameld en verwerkt met toestemming van de gebruiker die eigenaar is van de gegevens. Telkens wanneer persoonlijke gegevens worden verzameld, wordt de gebruiker geïnformeerd dat zijn gegevens worden verzameld en om welke redenen zijn gegevens worden verzameld;
 • Beperkte doeleinden: het verzamelen en verwerken van gegevens wordt uitgevoerd om te voldoen aan een of meerdere doelstellingen bepaald in deze algemene gebruiksvoorwaarden;
 • Minimalisering van het verzamelen en verwerken van gegevens: alleen de gegevens die nodig zijn voor de goede uitvoering van de doelstellingen die de site nastreeft, worden verzameld;
 • Tijdsbesparing van gegevens: gegevens worden voor een beperkte tijd bewaard, waarvan de gebruiker op de hoogte wordt gesteld. Als de bewaartermijn niet aan de gebruiker kan worden gecommuniceerd;
 • Integriteit en vertrouwelijkheid van de verzamelde en verwerkte gegevens: de gegevensbeheerder verbindt zich ertoe de integriteit en vertrouwelijkheid van de verzamelde gegevens te garanderen.

Om rechtmatig te zijn, en in overeenstemming met de vereisten van artikel 6 van de Europese Verordening 2016/679, mogen de verzameling en verwerking van persoonsgegevens alleen plaatsvinden als ze voldoen aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden.

 • De gebruiker heeft uitdrukkelijk ingestemd met de verwerking;
 • Verwerking is noodzakelijk voor de goede uitvoering van een contract;
 • De verwerking voldoet aan een wettelijke verplichting;
 • De verwerking wordt verklaard door een behoefte die verband houdt met de bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon;
 • De verwerking kan worden verklaard door een behoefte die verband houdt met de uitvoering van een taak van algemeen belang of die onder de uitoefening van openbaar gezag valt;
 • De verwerking en verzameling van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de legitieme en privébelangen die worden nagestreefd door de verwerkingsverantwoordelijke of door een derde partij.

De persoonsgegevens die op de site https://www.le-tropicana.com worden verzameld, zijn als volgt:

 • Naam
 • Voornaam
 • Téléphone
 • E-mail adres

Deze gegevens worden verzameld wanneer de gebruiker een van de volgende bewerkingen op de site uitvoert:

 • Wanneer de gebruiker het contactformulier invult

De gegevensbeheerder bewaart alle gegevens die zijn verzameld in de computersystemen van zijn site en onder redelijke veiligheidsvoorwaarden gedurende een periode van: 3 JAAR, tenzij de gebruiker om verwijdering verzoekt voordat deze duur is verstreken.

 

Wanneer persoonlijke gegevens worden geregistreerd, wordt de gebruiker geïnformeerd over de duur van de bewaring van zijn gegevens, en wanneer deze duur niet kan worden gespecificeerd, informeert de site-editor hem over de criteria die worden gebruikt om dit te bepalen.

 

Het verzamelen en verwerken van gegevens dient de volgende doelen:

 • Neem contact op met de gebruiker
 • Boeking
 • Envoie de mailing
 • Service tiers d’avis.

De gegevens kunnen worden verzonden naar de onderstaande derde partij (en):

 • Aan de GUEST SUITS-service om klantrecensies te verzamelen
 • Au service SECURE HOLIDAYS afin de permettre la réservation et son suivi en ligne et le mailing et le transfert vers GUEST SUITS

2. DATA HOSTING

 

Zoals hierboven vermeld, wordt de site https://www.le-tropicana.com gehost door: 1 & 1 IONOS SARL, waarvan het hoofdkantoor zich op het onderstaande adres bevindt:

 • 7, place de la gare, 57200 SARREGUEMINES

De gastheer is bereikbaar op het volgende telefoonnummer: 0970808911

 

De gegevens die door de site worden verzameld en verwerkt, worden uitsluitend in Frankrijk gehost en verwerkt.

 

3. DE GEGEVENSBEHEERDER

 

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is: Madame Arlette LE BERRE. Hij is als volgt te bereiken:

 • De gegevensbeheerder kan per e-mail worden gecontacteerd op contact@le-tropicana.com

4. PERSOONSGEGEVENS VAN MINDERJARIGEN

 

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 8 van de Europese verordening 2016/679 en de wet op de gegevensbescherming, kunnen alleen minderjarigen van 15 jaar of ouder toestemming geven voor de verwerking van hun persoonsgegevens.

 

Als de gebruiker een minderjarige is onder de 15 jaar, is de toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger vereist zodat persoonlijke gegevens kunnen worden verzameld en verwerkt.

 

5. GEBRUIKERSRECHTEN EN PROCEDURES VOOR DE UITVOERING VAN GEBRUIKERSRECHTEN

 

Conform de regelgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens heeft de gebruiker de onderstaande rechten.

 

Om ervoor te zorgen dat de gegevensbeheerder aan zijn verzoek kan voldoen, moet de gebruiker hem het volgende verstrekken: zijn voor- en achternaam en zijn e-mailadres.

 

De gegevensbeheerder is verplicht om binnen maximaal 30 (dertig) dagen op de gebruiker te reageren.

 

a. Recht op inzage, rectificatie en recht om te worden vergeten

 

De gebruiker kan de gegevens die op hem betrekking hebben, lezen, bijwerken, wijzigen of verzoeken om verwijdering van de gegevens door de onderstaande procedure te respecteren:

 • De gebruiker moet per e-mail contact opnemen met de gegevensbeheerder op contact@le-tropicana.com

b. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

 

De gebruiker heeft het recht om de overdraagbaarheid van zijn persoonlijke gegevens die door de site worden bewaard naar een andere site te vragen door de volgende procedure te volgen:

 • De gebruiker moet per e-mail contact opnemen met de gegevensbeheerder op contact@le-tropicana.com of het onderstaande formulier gebruiken:

Selecteer je aanvraag:


 

c. Recht op beperking van en bezwaar tegen gegevensverwerking

 

Ten slotte heeft de gebruiker het recht om de beperking te vragen of zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens door de site, zonder dat de site dit kan weigeren, behalve om het bestaan van legitieme en dwingende redenen aan te tonen, die kunnen prevaleren boven de belangen en rechten en vrijheden van de gebruiker.

 

d. Recht om het lot van gegevens na overlijden te bepalen

 

De gebruiker wordt eraan herinnerd dat hij kan regelen wat de toekomst zou moeten zijn van zijn verzamelde en verwerkte gegevens als hij overlijdt, in overeenstemming met wet nr. 2016-1321 van 7 oktober 2016.

 

e. Recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

 

Dans le cas où le responsable du traitement des données décide de ne pas répondre à la demande de l’utilisateur, et que l’utilisateur souhaite contester cette décision, il est en droit de saisir la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, https://www.cnil.fr) ou tout juge compétent.

 

6. VERPLICHTINGEN VAN DE GEGEVENSVERANTWOORDELIJKE

 

De verantwoordelijke voor de verwerking verbindt zich ertoe de verzamelde persoonsgegevens te beschermen, ze niet aan derden over te dragen zonder dat de gebruiker hiervan op de hoogte is gebracht en de doeleinden waarvoor deze gegevens werden verzameld te respecteren.

 

De site heeft een SSL-certificaat om te garanderen dat de informatie en de overdracht van gegevens die via de site gaan, veilig zijn.

 

Bovendien verbindt de verantwoordelijke zich ertoe de gebruiker op de hoogte te brengen in geval van rectificatie of verwijdering van de gegevens, tenzij dit voor hem onevenredige formaliteiten, kosten en procedures met zich meebrengt.

 

In het geval dat de integriteit, vertrouwelijkheid of veiligheid van de persoonlijke gegevens van de gebruiker in gevaar wordt gebracht, verbindt de gegevensbeheerder zich ertoe de gebruiker op alle mogelijke manieren te informeren.

ARTIKEL 10. COOKIES

1. CONSENTEMENT DE L’UTILISATEUR A L’UTILISATION DE FICHIERS “COOKIES” PAR LE SITE

 

De site kan “cookie”-technieken gebruiken om statistieken en informatie over het verkeer te verwerken, de navigatie te vergemakkelijken en de service voor het gemak van de gebruiker te verbeteren. Voor het gebruik van “cookie” -bestanden voor het opslaan en analyseren van persoonlijke gegevens, is de toestemming van de gebruiker noodzakelijkerwijs vereist.

 

Deze gebruikerstoestemming wordt geacht geldig te zijn voor een periode van maximaal 13 (dertien) maanden. Aan het einde van deze periode zal de site opnieuw de toestemming van de gebruiker vragen om “cookie”-bestanden op hun harde schijf op te slaan.

 

2. TEGENSTAND VAN DE GEBRUIKER TEGEN HET GEBRUIK VAN “COOKIES” -BESTANDEN DOOR DE SITE

 

De gebruiker wordt erop gewezen dat hij zich kan verzetten tegen de registratie van deze “cookies” door zijn browsersoftware te configureren.

 

In het geval dat de gebruiker besluit om de “cookies” -bestanden te deactiveren, kan hij verder browsen op de site. Elke disfunctie van de site die door deze manipulatie wordt veroorzaakt, kan echter niet worden beschouwd als te wijten aan de redacteur van de site.

 

3. BESCHRIJVING VAN “COOKIES” -BESTANDEN DIE DOOR DE SITE WORDEN GEBRUIKT

 

De site-editor vestigt de aandacht van de gebruiker op het feit dat de volgende cookies worden gebruikt tijdens het browsen:

 • Cookie Analytics gebruikt om de site aan te passen aan de verzoeken van zijn bezoekers, we meten het aantal bezoeken, het aantal bekeken pagina’s evenals de activiteit van bezoekers van de site en hun frequentie van terugkeer. We bewaren deze gegevens 13 maanden.

Door op de site te bladeren, wordt de gebruiker erop gewezen dat er “cookie” -bestanden van derden kunnen worden opgeslagen.

Dit zijn meer in het bijzonder de volgende derde partijen:

 • Google Analytics-cookie

Bovendien integreert de site sociale netwerkknoppen, waardoor de gebruiker zijn activiteit op de site kan delen. “Cookie”-bestanden van deze sociale netwerken worden daarom waarschijnlijk op de computer van de gebruiker opgeslagen wanneer hij deze functies gebruikt.

De aandacht van de gebruiker wordt gevestigd op het feit dat deze sites hun eigen privacybeleid en algemene gebruiksvoorwaarden hebben die kunnen verschillen van de hier gepresenteerde. De site-editor nodigt gebruikers uit om het privacybeleid van deze sites te raadplegen.

ARTIKEL 11. INTELLECTUEEL EIGENDOM

De structuur van de site, maar ook de teksten, grafieken, afbeeldingen, foto’s, geluiden, video’s en computerapplicaties waaruit de site is samengesteld, zijn eigendom van de uitgever en worden als zodanig beschermd door de wetten die van kracht zijn onder intellectuele eigendom.

 

Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of totale exploitatie van de inhoud, handelsmerken en diensten die door de site worden aangeboden, op welke manier dan ook, zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de uitgever, is strikt verboden en kan ertoe leiden dat een inbreuk vormen in de zin van de artikelen L. 335-2 en volgende van de Code van de intellectuele eigendom. En dit met uitzondering van elementen die op de site uitdrukkelijk als rechtenvrij zijn aangeduid.

 

Toegang tot de site houdt geen erkenning van een recht in en verleent in het algemeen geen enkel intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot een onderdeel van de site, dat het exclusieve eigendom blijft van de uitgever.

 

Het is de gebruiker verboden om gegevens op de site in te voeren die de inhoud of het uiterlijk zouden wijzigen of waarschijnlijk zouden veranderen.

ARTIKEL 12. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE JURISDICTIE

Deze algemene gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Franse recht. In geval van een geschil en bij gebreke van een minnelijke schikking, zal het geschil voor de Franse rechtbanken worden gebracht in overeenstemming met de geldende bevoegdheidsregels.

 

OPMERKINGEN & ADVIES

Beter uzelf informeren. Beter te boeken. Beter reizen


 

OPENINGSTIJD

Voor elk verzoek kunt u contact opnemen met de receptie, die u op de volgende tijden graag informatie zal verstrekken:

9u-12u / 14u-18u in het laagseizoen

(van 13 april tot 3 juli 2020 en van 30 augustus tot 20 september 2020)

9u-13u / 14u-19u in het hoogseizoen

(4 juli tot 29 augustus 2020)

CONTACTGEGEVENS & INFO
error: Content is protected !!